PNUTS 山莊林花生醬

西多士

christine 字

Nature

西多士

April 7, 2014

【花生醬佳餚一】如果想體驗台南風味,試下花生醬搽麵包夾隻荷包蛋。呢個食法,係山莊林老板教,話好正㗎!想健康啲,用無糖花生醬,加啲生菜,見到都好味😋